بررسي عوامل موثر بر تراکم پارانشيمال پستانها در مامو گرافي

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
مجله زنان مامائي و نازائي ايران
  دوره  :سال  1387 :صفحه   (   9،16 )
 

بررسي عوامل موثر بر تراکم پارانشيمال پستانها در مامو گرافي

آزيتا  آذريان

 
 
عنوان مقاله: بررسي عوامل موثر بر تراکم پارانشيمال پستانها در مامو گرافي
نوع همکاری: نویسندهاول و مسئول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ساير سايت‏هاي تخصصي
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: استاديار
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: راديولوژي
دوره تحصیلی: پزشک متخصص
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : بررسي عوامل موثر بر تراکم پارانشيمال پستانها در مامو گرافي87704

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?