انفلوانزاي پرندگان، انفلوانزاي خوکي و انفلوانزاي فصلي

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
  دوره  :سال  1388 :صفحه   (   180،185 )
 

انفلوانزاي پرندگان، انفلوانزاي خوکي و انفلوانزاي فصلي

محمود  پناهي

 
 
عنوان مقاله: انفلوانزاي پرندگان، انفلوانزاي خوکي و انفلوانزاي فصلي
نوع همکاری: نویسندهاول و مسئول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: (Emro (IMEMR
نوع مقاله: letter to editor
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: استاد
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: اطفال
دوره تحصیلی: پزشک متخصص
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : انفلوانزاي پرندگان، انفلوانزاي خوکي و انفلوانزاي فصلي88796

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?