پاپيوما ويروس ها، HIV-1و سفليس

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
  دوره  :سال  1387 :صفحه   (   133،136 )
 

پاپيوما ويروس ها، HIV-1و سفليس

محمود  پناهي

 
 
عنوان مقاله: پاپيوما ويروس ها، HIV-1و سفليس
نوع همکاری: نویسندهاول و مسئول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: (Emro (IMEMR
نوع مقاله: letter to editor
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: استاد
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: اطفال
دوره تحصیلی: پزشک متخصص
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : پاپيوما ويروس ها، HIV-1و سفليس87695

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?