بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Evaluation of fixation disparity curve with the modified near mallett unit andthe wesson fixation disparity card in symptomatic and asymptomaticsubjects

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Strabismus
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   166،174 )
 

Evaluation of fixation disparity curve with the modified near mallett unit andthe wesson fixation disparity card in symptomatic and asymptomaticsubjects

حامد  مومني مقدم

 
 
عنوان مقاله: Evaluation of fixation disparity curve with the modified near mallett unit andthe wesson fixation disparity card in symptomatic and asymptomaticsubjects
نوع همکاری: نویسندهاول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: PubMed / Medline
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی:
محل خدمت:
رشته تخصصی:
دوره تحصیلی:
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Evaluation of fixation disparity curve with the modified near mallett unit andthe wesson fixation disparity card in symptomatic and asymptomaticsubjects91543

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?