بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Influence of ph on the interaction between human serum albumin and serum transferrin with cyclophosphamide: spectroscopic, zeta potential and molecular dynamic investigation

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Romanian Journal of Biochemistry
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   135،175 )
 

Influence of ph on the interaction between human serum albumin and serum transferrin with cyclophosphamide: spectroscopic, zeta potential and molecular dynamic investigation

جمشيدخان  چمني

 
 
عنوان مقاله: Influence of ph on the interaction between human serum albumin and serum transferrin with cyclophosphamide: spectroscopic, zeta potential and molecular dynamic investigation
نوع همکاری: نویسندهمسئول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: Biological Abstract
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: استاديار
محل خدمت: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
رشته تخصصی: بيوفيزيک
دوره تحصیلی: دکترا (Ph.D.)
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Influence of ph on the interaction between human serum albumin and serum transferrin with cyclophosphamide: spectroscopic, zeta potential and molecular dynamic investigation90792

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?