بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Serum vitamin E concentration in Iranian population with angiography defined coronary artery disease

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Asian biomedicine
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   19،25 )
 

Serum vitamin E concentration in Iranian population with angiography defined coronary artery disease

شيما  تولايي

 
 
عنوان مقاله: Serum vitamin E concentration in Iranian population with angiography defined coronary artery disease
نوع همکاری: نویسندهاول
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: بيوشيمي باليني
دوره تحصیلی: کارشناس ارشد
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Serum vitamin E concentration in Iranian population with angiography defined coronary artery disease90739

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?