بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مقايسه برآورد نسبت شانس حاصل از برازش مدل رگرسيون لجستيک با سه روش استقلال ، حاشيه اي و اثرات تصادفي در مطالعات موردي شاهدي همسان سازي شده با

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Journal of Northern Khorasan University of Medical Sciences
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   1،8 )
 

مقايسه برآورد نسبت شانس حاصل از برازش مدل رگرسيون لجستيک با سه روش استقلال ، حاشيه اي و اثرات تصادفي در مطالعات موردي شاهدي همسان سازي شده با

آزاده  ساکي

 
 
عنوان مقاله: مقايسه برآورد نسبت شانس حاصل از برازش مدل رگرسيون لجستيک با سه روش استقلال ، حاشيه اي و اثرات تصادفي در مطالعات موردي شاهدي همسان سازي شده با
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISC
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: آمار زيستي
دوره تحصیلی: دکترا (Ph.D.)
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : مقايسه برآورد نسبت شانس حاصل از برازش مدل رگرسيون لجستيک با سه روش استقلال ، حاشيه اي و اثرات تصادفي در مطالعات موردي شاهدي همسان سازي شده با90949

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?