بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

عوامل مرتبط با اثربخشي نظام‎هاي سنجش عملکرد در بيمارستان‎هاي آموزشي شهر تهران از ديدگاه مديران آنها در سال 1389 و ارائه الگو

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Journal of Birjand University of Medical Sciences
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   134،144 )
 

عوامل مرتبط با اثربخشي نظام‎هاي سنجش عملکرد در بيمارستان‎هاي آموزشي شهر تهران از ديدگاه مديران آنها در سال 1389 و ارائه الگو

مراد  هاشم زهي

 
 
عنوان مقاله: عوامل مرتبط با اثربخشي نظام‎هاي سنجش عملکرد در بيمارستان‎هاي آموزشي شهر تهران از ديدگاه مديران آنها در سال 1389 و ارائه الگو
نوع همکاری: نویسندهچهارم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: index copernicus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: استاديار
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: اطفال
دوره تحصیلی: پزشک متخصص
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : عوامل مرتبط با اثربخشي نظام‎هاي سنجش عملکرد در بيمارستان‎هاي آموزشي شهر تهران از ديدگاه مديران آنها در سال 1389 و ارائه الگو90771

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?