بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

گزارش يک مورد مزوتليوم بدخيم صفاق با نماي شبه دسيدوايي

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
  دوره  :سال  1385 :صفحه   (   104،108 )
 

گزارش يک مورد مزوتليوم بدخيم صفاق با نماي شبه دسيدوايي

فاطمه  حيدري

 
 
عنوان مقاله: گزارش يک مورد مزوتليوم بدخيم صفاق با نماي شبه دسيدوايي
نوع همکاری: نویسندهپنجم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: (Emro (IMEMR
نوع مقاله: گزارش مورد-case report
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی:
محل خدمت:
رشته تخصصی:
دوره تحصیلی: کارشناسي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : گزارش يک مورد مزوتليوم بدخيم صفاق با نماي شبه دسيدوايي 85314

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?