بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آندوکارديت دريچه سالم تريکوسپيد، بدون اعتياد وريدي (گزارش دو مورد)

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
  دوره  :سال  1385 :صفحه   (   109،112 )
 

آندوکارديت دريچه سالم تريکوسپيد، بدون اعتياد وريدي (گزارش دو مورد)

سيد ولي اله  بوريازاده

 
 
عنوان مقاله: آندوکارديت دريچه سالم تريکوسپيد، بدون اعتياد وريدي (گزارش دو مورد)
نوع همکاری: نویسندهپنجم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: (Emro (IMEMR
نوع مقاله: گزارش مورد-case report
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: عفوني
دوره تحصیلی: پزشک متخصص
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : آندوکارديت دريچه سالم تريکوسپيد، بدون اعتياد وريدي (گزارش دو مورد) 85307

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?