بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Scimitar syndrome and evolution of managements

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
The Pan African medical journal
  دوره  :سال  1388 :صفحه   (   20، )
 

Scimitar syndrome and evolution of managements

هادي  کهرم

 
 
عنوان مقاله: Scimitar syndrome and evolution of managements
نوع همکاری: نویسندهدوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی:
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: پزشکي عمومي
دوره تحصیلی: دکتراي حرفه اي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Scimitar syndrome and evolution of managements88755

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?