بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Synthesis and SAR study of 4,5-diaryl-1H-imidazole-2(3H)-thione derivatives, as potent 15-lipoxygenase inhibitors

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Bioorganic & Medicinal Chemistry
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   7160،7166 )
 

Synthesis and SAR study of 4,5-diaryl-1H-imidazole-2(3H)-thione derivatives, as potent 15-lipoxygenase inhibitors

مليحه  عليمرداني

 
 
عنوان مقاله: Synthesis and SAR study of 4,5-diaryl-1H-imidazole-2(3H)-thione derivatives, as potent 15-lipoxygenase inhibitors
نوع همکاری: نویسندهپنجم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده علوم پيراپزشکي
رشته تخصصی: علوم آزمايشگاهي
دوره تحصیلی: کارشناسي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Synthesis and SAR study of 4,5-diaryl-1H-imidazole-2(3H)-thione derivatives, as potent 15-lipoxygenase inhibitors91460

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?