بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Distilled water as an irrigation fluid in percutaneous nephrolithotomy.

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Urology journal
  دوره  :سال  1385 :صفحه   (   208،211 )
 

Distilled water as an irrigation fluid in percutaneous nephrolithotomy.

حسن  دوستي

 
 
عنوان مقاله: Distilled water as an irrigation fluid in percutaneous nephrolithotomy.
نوع همکاری: نویسندهدوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی:
محل خدمت: دانشگاه فردوسي مشهد
رشته تخصصی: آمار
دوره تحصیلی:
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Distilled water as an irrigation fluid in percutaneous nephrolithotomy. 85216

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?