بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Sonodynamic Therapy Using Protoporphyrin IX Conjugated to Gold Nanoparticles: An In Vivo Study on a Colon Tumor Model

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Iranian Journal of Basic Medical Sciences
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   759،767 )
 

Sonodynamic Therapy Using Protoporphyrin IX Conjugated to Gold Nanoparticles: An In Vivo Study on a Colon Tumor Model

ندا  عطاران کاخکي

 
 
عنوان مقاله: Sonodynamic Therapy Using Protoporphyrin IX Conjugated to Gold Nanoparticles: An In Vivo Study on a Colon Tumor Model
نوع همکاری: نویسندههفتم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشگاه فردوسي مشهد
رشته تخصصی: شيمي آلي
دوره تحصیلی: دکترا (Ph.D.)
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Sonodynamic Therapy Using Protoporphyrin IX Conjugated to Gold Nanoparticles: An In Vivo Study on a Colon Tumor Model91042

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?