بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Use of Spectroscopic, Zeta Potential and Molecular Dynamic Techniques to Study the Interaction between Human Holo-Transferrin and Two Antagonist Drugs: Comparison of Binary and Ternary Systems

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Molecules
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   3114،3147 )
 

Use of Spectroscopic, Zeta Potential and Molecular Dynamic Techniques to Study the Interaction between Human Holo-Transferrin and Two Antagonist Drugs: Comparison of Binary and Ternary Systems

جمشيدخان  چمني

 
 
عنوان مقاله: Use of Spectroscopic, Zeta Potential and Molecular Dynamic Techniques to Study the Interaction between Human Holo-Transferrin and Two Antagonist Drugs: Comparison of Binary and Ternary Systems
نوع همکاری: نویسندهپنجم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: استاديار
محل خدمت: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
رشته تخصصی: بيوفيزيک
دوره تحصیلی: دکترا (Ph.D.)
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Use of Spectroscopic, Zeta Potential and Molecular Dynamic Techniques to Study the Interaction between Human Holo-Transferrin and Two Antagonist Drugs: Comparison of Binary and Ternary Systems90898

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?