بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Neonatal thyroid screening in a mild iodine deficiency endemic area in Iran.

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Indian J Med Sci
  دوره  :سال  1387 :صفحه   (   113،116 )
 

Neonatal thyroid screening in a mild iodine deficiency endemic area in Iran.

معصومه  صباحي

 
 
عنوان مقاله: Neonatal thyroid screening in a mild iodine deficiency endemic area in Iran.
نوع همکاری: نویسندهچهارم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی:
محل خدمت: دانشکده علوم پيراپزشکي
رشته تخصصی:
دوره تحصیلی:
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Neonatal thyroid screening in a mild iodine deficiency endemic area in Iran.87637

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?